Logga in

Verksamhet

Föreningens verksamhet

Föreningen är en samfällighetsförening bildad 1976.
Föreningen är bildad utifrån fastigheten Mosstorp 2:6. Föreningen har till uppgift att förvalta (skötsel, underhåll och nyanskaffning) av den av lantmäterimyndigheten förättade gemensamhetsanläggningen.

Föreningen består av medlemmar som är ägare till fastigheterna Mosstorp 2:7 - 2:31. Föreningen styrs av den styrelse som utses av medlemmarna. Styrelsen har medlemmarnas uppdrag sköta föreningen och dess åtagande för anläggningarna enligt Lag om förvaltning av samfälligheter (1973:1150) och i enlighet med föreningens stadgar.

Lite mer om föreningen och dess verksamhet kan du läsa om i nedanstående huvudpunkter,

Gemensamhetsanläggning

Servitut och avtal

Underhållsgrupp

Föreningsadministration

Ordinarie föreningsstämma (årsmöte)

Övrigt inom föreningen


Gemensamhetsanläggning

Gemensamhetsanläggningen benämns som Mosstorp GA:1.

Gemensamhetsanläggningen är det som föreningen har att förvalta i enlighet med stadgarna. Gemensamhetsanläggningen omfattar olika delar som alla är föreningens ansvar. Se protokoll från Lantmäteriets förrättning daterad 1976.

Vatten
Föreningen har en gemensam brunn och pumpanläggning som levererar s.k. sommarvatten till samtliga fastigheter. Anläggningen består i huvudsak av:

  • Vattentäckt med djupborrad brunn

  • Pumphus

  • Pumpanläggning med dagtank, hydrofor samt kloreringsanläggning.

  • Distributionsnät fram till respektive fastighets tomtgräns.

Delar av vattenanläggningen (ledningsnät, täckt) har servitut.

Ytterligare information om vattenanläggningen samt dess underhåll och skötsel kommer att utvecklas och läggas upp på webbplatsen under mappen vatten.

I gemensamhetsanläggningen ingår inte s.k. fastighetsnät från kran vid tomtgräns till fastigheten. Fastighetsägaren ansvarar även för att skydda distributionsnätskran vid tomtgärnsen mot frysning vid låg utetemperatur. Skydd utförs lämpligast med vindtät isolering. (Fråga gärna din granne hur denne har gjort)

För frågor om vattenanläggningen, tag kontakt med Styrelsen alternativt Rickard Cardnäs, Hus 5, då han är vår kunnige expert.

Badplats och båthamn med tillhörande anläggnigar

Badplats och båthamn är lokaliserad på markerade områden (Th och Rb) på plankarta (marken tillhör Mosstorp 2:1). Området är under ett sk. officalservitut och avsett för badplats och båthamn. Gångväg efter "badvägen" är även denna under servitut.

I förättningen specificeras anläggningen som omfattande av tillfartsväg, brygga samt livräddningsutrustning. Brygga ingår som tillhörande anläggning för båthamn. Tillfartsvägen avslutas med gångväg runt udden.

I byggplan för området medges uppförande av mindre hus för ändamål tillhörande områdets användningsområde, t.ex. förråd, omklädningsrum, etc. Bygglov erfodras enligt gällande regler.

I båthamnsdelen finns en av föreningen ägd brygga med tillhörande båtplatser och badstege. Båtplatser fördelas i enlighet med styrelsebeslut och är enligt nuvarande ordning fasta, se aktuell båtplatsförteckning under mappen båthamn.

I enlighet med beslut på stämma får medlemmar hyra ut egen båtplats till utomstående om så önskas. Respektive medlem ansvarar dock för att båtplatsen nyttjas i enlighet med föreningens beslut.

Badplatsen beskrivs i förättningen som ett mindre parkområde med anlagd sandstrand.
Med åren har dock sanden försvunnit. Efter båtsäsongen används badplatsen som båtuppläggningsplats i enlighet med specifikation i förättningen.

Vägar

I anläggningen ingår vägar med tillhörande vänd-, mötes- och parkeringsplatser samt diken, trummor, dagvattenavrinning och vägmärken. För föreningen avser detta Mosstorpsvägen.

I förättningen undantas vägsträcka (Fredövägen) i områdets östligaste del som tillhör Fredön-Ämtnäs samfällighet samt utfartsväg från fastigheten Mosstorp 2:1.

Mosstorpsvägen har från och med 2010 ett statsbidrag för underhåll av enskild väg. Bidraget är blygsamt (cirka 4000 kr.) Bidragstagande vägar under samfällighetsföreningars förvaltning ska anmälas till Lantmäteriet.

Tillfartsväg från vändplan till gångväg til bad och båtplats (Badvägen) ingår i anläggningen för Badplats och båthamn.

Se även under menyvalet Vägar.

Grönområden, samfälld mark

Med grönområden avses all mark inom området Mosstorp 2:6 som inte avdelats till enskilda tomtägare. Förrättningen specificerar även att den västligaste ej avstyckade tomten (vid vändplanen) är samfälld mark.

Utanför enskilda tomtägares mark finns föreningens mark (samfälld mark) marken får ej bebyggas av de enskilda tomtägarna, men byggnad fram till gräns mot samfälld mark kan godkännas av styrelsen efter skriftlig framställan av medlem.
På samma sätt kan tillstånd för gallring och fällning av träd på samfälld mark ges.

Föreningen i form av juridisk person svarar för servituts- och markfrågor som exempelvis upplåtelse- eller nyttjandeavtal för mark. Sådana beslut skall i de flesta fall beslutas av under ordinarie eller extra stämma.


Servitut & avtal ↑Upp

Servitut
Föreningen har egna och ingår i flera servitut. Nedan anges huvudsakliga och i nuläget kända servitut. Notera att det inte är helt klarlagt vad vatten- och avloppsservitutet avser.

  • Föreningen har officalservitut på badplats, båthamn samt del av väg till dessa.

  • Föreningen upplåter mark genom servitut för kraftledning

  • Föreningen upplåter mark för vatten/avlopps ledningar

Avtal
Uppgifter om avtal är delvis osäkra. Om någon medlem har mer information mottages detta tacksamt, kontakta gärna styrelsen.

  • Föreningen har sedan 2001 ett avtal med fastighetsägare till Emtnäs Gård för nyttjande av Mosstorpsvägen för genomfart till åkermark. I avtalet regleras kompensation genom snöröjning vintertid och grussladdning sommartid för Mosstorpsvägen.


Underhållsgrupp ↑Upp

Föreningen väljer varje år en underhållsgrupp bestående av fem fastigheter i rullande ordning.

2013 Hus nr 1-5

2014 Hus nr 6-10

2015 Hus nr 11-15

2016 Hus nr 16-20

2017 Hus nr 21-25

2018 Hus nr 1-5

2019 Hus nr 6-10

2020 Hus nr 11-15

2021 Hus nr 16-20

2022 Hus nr 21-25

2023 Hus nr 1-5, osv....

Som i alla föreningar krävs det dock att vi alla hjälps åt på frivillig basis, alla händer som kan rycka in är välkomna.

I protokollet från ordinarie stämma eller i bilaga finns underhållsgruppens uppgifter för aktuellt år.

I föreningens verksamhetsberättelser finns som oftast en bilaga som redovisar underhållsgruppens arbete under året.


Föreningsadministration ↑Upp

Administration av föreningen är en uppgift där ett antal olika uppgifter ingår.
Förutom lag och förordning samt stadgar kräver kommunala och statliga myndigheter en viss ordning och administration vad gäller förvaltning av gemensamhetsanläggningar och föreningens bedrivande av verksamheten.

Det är en avvägning att avgöra hur administrationen ska utföras för att hålla en rimlig och korrekt förvaltning med en så liten arbetsinsats som möjligt. Varje ärende som styrelsen har att hantera tar tid och detta är som vi alla vet inget som det finns stora mängder av.

Föreningens administration sker i prncip uteslutande av styrelseledamöter och detta är ett ideellt arbete.


Ordinarie föreningsstämma ↑Upp

På ordinarie föreningsstämma väljs föreningens styrelse och övriga befattningar för föreningens verksamhet. Stämman är medlemmarnas beslutsforum. Läs mer om kallelse och dagordning under menyvalet stadgar.

Ordinarie stämma hålls i maj månad (efter att verksamhetsåret avslutats) och kallelse utgår i enlighet med stadgar. Ordinarie stämma hålls om möjligt på Marsvikens Golf & Konferenshotell.

Förslag (Motioner) från medlemmarna mottages gärna och ska lämnas in till styrelsen i enlighet med stadgarna. Det finns en blankettmall för medlemmarnas motioner under menyvalet blanketter.

Tips, diskutera gärna din motion på forumet innan så kan du få fler intresserade av ärendet.


Övrigt ↑Upp

Avfall
Föreningen har en gemensamm avfallshantering för hushållssopor. Hanteringen har hitills varit billigare och miljövänligare än för fastigheterna enskild hantering.
För ändamålet finns en container uppställd i början av mosstorpsvägen.

Vänligen observera att endast hushållsavfall får läggas i containern, byggsopor, trädgårdsavfall, farligt avfall, grovt emballage, får inte slängas i denna container.

Använd Nyköping eller Oxelösunds kommuns återvinningsstationer för annat avfall.


Allmänna ordningsregler inom föreningen

- Kör försiktigt, det kan finnas barn på vägen!


Årlig städdag
Varje vår kallar styrelsen till en gemensam städ/underhållsdag.

Vid detta tillfälle är det önskvärt att så många som möjligt av föreningens medlemmar ställer upp och hjälper till. Detta för att reducera de kostnader som skulle uppstå för att hyra in företag att göra samma arbete.

Aktiviteter för städdagen kan vara följande:
- Klippning och bortforsling av sly vid vägkanter.
- Röjning och klippning vid bad och båtplats.
- Skräpplockning.
- Eventuellt underhållsarbete, väg, vatten, bad och brygga.

Städdagen är även ett tillfälle för att träffa andra i föreningen och det är alltid trevligt!


Midsommarfirande
Fredöns samfällighetsförening har under åren anordnat ett traditionellt midsommarfirande som vår förening är välkomna att deltaga i.

Vår förening ger ett bidrag till festligheterna och det är uppskattat om vi ställer upp i förberedelser och genomförande.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.